ข่าวเด่นและกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

30 ก.ย. 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

24 ก.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

17 ก.ย. 2564

ประกาศ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล COE สำหรับคนไทยกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก

10 ก.ย. 2564

ข้อควรดำเนินการหลังจากได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

3 ก.ย. 2564

ดูทั้งหมด
ข้อมูลสำหรับคนไทยดูทั้งหมด

14 พ.ค. 2564

ประกาศฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

20 เม.ย. 2564

"สู้! COVID-19 ไปด้วยกัน" คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

19 ก.ย. 2562

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยจีน

19 ก.ย. 2562

ข้อแนะนำแก่คนไทยที่เดินทางเข้าประเทศจีน

19 ก.ย. 2562

กรณีเจ็บป่วย

19 ก.ย. 2562

กรณีทำหนังสือเดินทางหาย
ดูทั้งหมด
ข้อมูลพื้นฐานในไทยดูทั้งหมด
ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ไตรมาสที่2 ของปี 2557

19 ก.ย. 2562

อาหารไทย

19 ก.ย. 2562

การรักษาพยาบาลในไทย

19 ก.ย. 2562

การศึกษาในไทย

19 ก.ย. 2562

ประกันภัยนักท่องเที่ยว

19 ก.ย. 2562

ดูทั้งหมด