กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกล่าวปาฐกถาในการะประชุม Conference on Coordinated Regional Cooperation under RCEP Framework

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกล่าวปาฐกถาในการะประชุม Conference on Coordinated Regional Cooperation under RCEP Framework

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2565

| 65 view

กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกล่าวปาฐกถาในการะประชุม

Conference on Coordinated Regional Cooperation under RCEP Framework

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสาว สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ในหัวข้อ Conference on Coordinated Regional Cooperation under RCEP Framework ซึ่งร่วมจัดโดย ศูนย์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจีน กรมระหว่างประเทศของคณะ กก. กลาง แห่ง พคจ. (the China Economic Cooperation Center of the International Department of the CPC Central Committee) และสำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซี โดยมีนายฮาว ฮุ่ยเจี๋ย (蒿慧杰: Hao Huijie) รองผู้ว่าการมณฑลส่านซีเป็นประธานเปิดงานฯ ผ่านวิดีทัศน์ นายเผิง หย่ง (彭 勇: Peng Yong) ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจแห่งชาติ นายจาง เจี้ยนผิง (张建平: Zhang Jianping) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สถาบันวิจัยแห่งกระทรวงพาณิชย์  พร้อมกงสุลใหญ่ต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานต่างประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้องถิ่น รวมถึงหอการค้าไทยในจีนเข้าร่วม       

รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี กล่าวว่า ในนามของตัวแทนรัฐบาลมณฑลส่านซี รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ำถึง ความสำคัญของ RCEP ว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่เพียงนำความเจริญและการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมมายังกลุ่มประเทศสมาชิกเท่านั้น แต่ยังสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วย ซึ่งมณฑลส่านซีพร้อมเป็นกลไกเสริมสร้างความแข็งแกร่งนี้ร่วมกันกับประเทศในแถบอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ RCEP จะสามารถเชื่อมโยงจีนกับกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งในด้านภาษี ระเบียบของแหล่งกำเนิดสินค้า และส่งเสริมให้การผลิตห่วงโซ่คุณค่าในประเทศสมาชิกที่สามารถผลิตสิ่งของและชิ้นส่วนต่างๆ ได้ในต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

1_14

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกล่าวปาถกฐา มีใจความโดยสรุปว่า RCEP ไม่เป็นเพียงกลไกส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปยังภูมิภาคนั้น ๆ การมีผลบังคับใช้ของ RCEP เมื่อ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา จะมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกและของภูมิภาคที่กำลังประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งยังส่งผลกระทบไปทุกด้าน รวมถึงการคมนาคมขนส่งสินค้าซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการเพิ่มมูลค่าการค้าในภูมิภาคที่มีความท้าทายมากกว่าที่เคยเป็นมา และไปสู่การนำการขนส่งหลากหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) มาใช้ นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกการขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้นล่าสุด คือ การขนส่งทางรถไฟจีน-ลาว ซึ่งสอดคล้องกับการหารือระหว่าง ท่านดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย กับท่านหวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ที่กล่าวถึงความสำคัญของความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาตร์และคมนาคม โดยท่านหวัง อี้ ยังได้เน้นย้ำถึงความมุ่งหวังในการขยายความร่วมมือด้านคมนาคมไทย-จีน ผ่านรถไฟจีน-ลาว โดยให้สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดหนองคายของไทย และเชื่อมต่อเนื่องไปยังกรุงเทพฯ จนถึงมาเลซียได้ เพื่อให้เกิดเส้นทาง Pan-Asia Railway ที่สมบูรณ์Pan-Asia Railway ที่สมบูรณ์ ดังนั้น จึงคาดหวังว่า ในอนาคตอันใกล้ สินค้าจากไทยและอาเซียน จากสามารถขนส่งต่อไปทั่วประเทศจีนด้วยโครงข่ายเส้นทางรถไฟของจีน หรือส่งออกต่อไปยังประเทศในยุโรปโดยบูรณาเข้ากับเส้นทางรถไฟจีน-ยุโรปและในฐานะที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน มีหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง ไทย-มณฑลส่านซี จึงหวังที่จะได้เห็นส่านซีมีบทบาทในโครงข่ายการคมนาคมยนส่งไทย-จีน โดยเป็นข้อต่อสำคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสาย Pan-Asia เข้ากับเส้นทางรถไฟสายจีน-ยุโรป และภายใต้ RCEP นครซีอานสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของประเทศสมาชิก RCEP และประเทศในยุโรปได้

3_11

นอกจากนี้ ยังมีนายไป๋ ซ่านหลิน (白善霖: Bai Shanlin) รองประธานอาวุโส CP Group China ในฐานะตัวแทนวิสากิจจากไทย กล่าวแนะนำธุรกิจ CP Group ทั้งในภาพรวมและการลงทุนในประเทศจีน รวมทั้งได้กล่าวถึงโอกาสในการเพิ่มพูนการลงทุนในมณฑลส่านซี โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมและอาหารยุคใหม่ และหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทย-จีน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างผลไม้เมืองร้อนของไทย กับผลไม้เมืองหนาวในมณฑลส่านซีได้มากยิ่งขึ้น

2_15

การจัดการประชุมในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมณฑลส่านซีที่จะใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศสมาชิก โดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของการขนส่งสินค้าทางรถไฟ China-Euro Frieght Train (Chang’An Hao) ในการเชื่อมเส้นทางการขนส่งระหว่างกัน

****************************************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ