บทความเรื่อง Perhaps What the World Needs is a Little "Kamlangjai" (Inspiration of the Heart) โดย ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

บทความเรื่อง Perhaps What the World Needs is a Little "Kamlangjai" (Inspiration of the Heart) โดย ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

11 ส.ค. 2564

57 view

เอกสารประกอบ

Article_Kamlangjai.pdf