สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานจัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาไทยในมณฑลส่านซี

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานจัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาไทยในมณฑลส่านซี

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มิ.ย. 2565

| 109 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานจัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาไทยในมณฑลส่านซี

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

------------------------------

            เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 18.30 – 22.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้จัดกิจกรรมพบปะและเลี้ยงอาหารค่ำแก่นักศึกษาไทยในนครซีอาน มณฑลส่านซี เพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษาไทยได้พบและทำความรู้จักกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งได้พบและทำความรู้จักกับนักศึกษาไทยด้วยกันเอง เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสำหรับให้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงต่อยอดขยายตัวเป็นเครือข่ายนักศึกษาไทยมณฑลส่านซี มณฑลกานซู และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยต่อไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ ในการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ชุมชนไทยในต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างให้เกิดชุมชนไทยเข้มแข็ง อันจะเป็นพลังนำประโยชน์กลับสู่ประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยมีนักศึกษาไทยเข้าร่วมจำนวน 14 คน (เป็นนักศึกษาที่เพิ่งเดินทางกลับมาเรียนที่นครซีอานจำนวน 10 คน) ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) 9 คน, มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย Northwestern Polytechnical University 2 คน, มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์ (Northwest University) 1 คน และมหาวิทยาลัยฉางอัน (Chang’an University) 1 คน

           ในโอกาสนี้ นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาไทยที่สามารถเดินทางกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยได้หลังจากที่ต้องเรียนแบบออนไลน์มาเป็นเวลานาน และขอให้ทุกคนปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท้องถิ่น โดยเฉพาะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากนักศึกษาไทยเปรียบเสมือนตัวแทนทางการทูตของไทยทางพฤตินัย และพยายามใช้โอกาสในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในจีนแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีรวมถึงความเป็นมิตรของคนไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชน และเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งของความสัมพันธ์ในระดับประเทศ พร้อมทั้งเชิญชวนนักศึกษาไทยให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดขึ้นในอนาคต

           นอกจากนี้ นางสาววรรัตน์ พิริยานสรณ์ รองกงสุลใหญ่ ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการกงสุล ยังได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยในต่างประเทศ อาทิ การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ในกรณีเล่มเดิมหมดอายุหรือสูญหาย การทำบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

           ทั้งนี้ ในระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาไทย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง และก่อนงานจะยุติลง สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้มอบกระเป๋าตราสัญลักษณ์ของสถานกงสุลใหญ่ที่บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าไทย ได้แก่ ข้าวสาร เครื่องปรุงอาหารไทย บะหมี่สำเร็จรูปขนมท้องม้วน น้ำผลไม้ ตลอดจนหน้ากากอนามัย สมุดบันทึก และเสื้อสีเหลืองของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้แก่นักศึกษาไทยที่มาร่วมงานทุกคนอีกด้วย

********************** 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ