การเดินทางกลับประเทศไทย

การเดินทางกลับประเทศไทย

19 ก.ย. 2562

126 view

(1) สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศไทยได้ แต่สามารถช่วยประสานญาติของผู้ร้องขอความช่วยเหลือจัดส่งค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยมาให้ได้ 

(2) หากผู้ร้องขอฯ ตกอยู่ในภาวะตกทุกข์และประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถทดรองเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเดินทางดังกล่าวได้ โดยผู้ร้องขอฯ จะต้องลงนามในหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ (รับรองการชดใช้เงินคืน) กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร 0-2575-1047-9, 0-2575-1051 และ 0-2575-1053 จะเป็นผู้ประสานเรื่องการชดใช้เงินคืนต่อไป