กรณีเจ็บป่วย

กรณีเจ็บป่วย

19 ก.ย. 2562

146 view

(1) สถานกงสุลใหญ่ ไม่สามารถช่วยเหลือในเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ แต่จะช่วยเหลือประสานให้ญาติจัดส่งค่าใช้จ่ายหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาได้ และให้ความช่วยเหลือตามเหมาะสม
(2) ผู้ป่วยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยจะต้องได้รับคำยืนยันจากแพทย์ว่าสามารถขึ้นเครื่องบินและกลับประเทศไทยได้
(3) ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้ป่วยอาจร้องขอและลงนามในหนังสือสัญญารับสภาพหนี้