ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ส.ค. 2558

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 พ.ย. 2565

| 9,273 view

              นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518  (ค.ศ. 1975)  ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับ

ประชาชนได้พัฒนาไปอย่างราบรื่นและสนิทสนมใกล้ชิดจวบจนปัจจุบัน  

               ในปี 2536  ทั้งสองประเทศได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเป็นคู่แรก

คือระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่ง  จากนั้นได้มีการสถปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

ระหว่างกันจนถึงปัจจุบันเกือบ 20 คู่    ทั้งนี้ จังหวัดของไทยได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

กับมณฑลในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน (มณฑลส่านซี  มณฑลกานซู และเขตปกครอง

ตนเองชนชาติหยุหนิงเซี่ย) รวม 2 คู่ ดังนี้

 จังหวัดสุโขทัยกับมณฑลส่านซี

วันลงนาม  21  พฤษภาคม  2548

ผู้ลงนาม   ฝ่ายไทยคือ นายสุกิจ เจริญรัตนกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ฝ่ายจีนคือ นายเฉิน เต๋อหมิน  ผู้ว่าการมณฑลส่านซี

สาขาความร่วมมือ  เศรษฐกิจ  การค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม กีฬา

สาธารณสุข การศึกษาและการท่องเที่ยว

จังหวัดปัตตานีกับเขตปกครองตนเองชนชาติหุยหนิงเซี่ย

วันลงนาม   11  กันยายน  2551

ผู้ลงนาม   ฝ่ายไทยคือ นายภาณุ อุทัยรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ฝ่ายจีนคือ นายหวัง เจิ้งเหว่ย  ประธานเขตปกครองตนเองชนชาติหุยหนิงเซี่ย

      สาขาความร่วมมือ จะสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่

ของคู่ภาคี  จะมีการหารือเกี่ยวกับรูปแบบและแผนงานความร่วมมือ และติดตามประเมินผล

การดำเนินงานร่วมกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แผนงานบังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสองฝ่าย

เอกสารประกอบ

Thailand终版送印.pdf