การแจ้งเสียชีวิต

การแจ้งเสียชีวิต

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 5,471 view

การแจ้งเสียชีวิต
-  เมื่อมีผู้เสียชีวิต ผู้แจ้งการตาย ได้แก่ ญาติ บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ

เอกสารของผู้แจ้งการตาย     
(1) คำร้องขอนิติกรณ์ (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจาก แบบฟอร์มคำร้อง)     
(2)  คำร้องการแจ้งตาย (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจาก แบบฟอร์มคำร้อง)     
(3)  หนังสือเดินทางฉบับจริง     
(4)  บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 

 เอกสารแสดงตัวของผู้เสียชีวิต      
(1) ต้นฉบับหนังสือรับรองการตายซึ่งออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยนำเอกสารดังกล่าวให้ Notary Public ในพื้นที่รับรองเอกสาร      
(2) หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด     
(3) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือใบต้นขั้วคำร้องขอมีบัตรประชาชน มีตรารับรองจากอำเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครอง พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด (หากมี)

กำหนดเสร็จ
ประมาณ 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ
-  การจัดการเรื่องศพ รัฐบาลจีนมีบริษัทของรัฐที่รับดำเนินการให้โดยเฉพาะ            
-  ญาติจะต้องประสานโดยลงนามมอบอำนาจให้บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการ หากประสงค์ให้เผาศพ จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 หยวน แต่หากประสงค์จะส่งศพกลับประเทศไทยจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 36,000 หยวน ทั้งนี้ ควรสอบถามค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัทอีกครั้งหนึ่ง