การจดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 5,116 view

การจดทะเบียนหย่า

การขอจดทะเบียนหย่าจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงศุลใหญ่ฯ เนื่องจาก ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้า นายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน           

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย 

(1) คำร้องขอนิติกรณ์ (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจาก แบบฟอร์มคำร้อง)
(2) บันทึกการสอบสวน (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจาก แบบฟอร์มคำร้อง)
(3) คำร้องขอจดทะเบียนหย่า (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจาก แบบฟอร์มคำร้อง )
(4) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด
(5) ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด (สำเนาซึ่งอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น)
(6) หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทางและหน้าเปลี่ยนนามสกุล กรณีมีวีซ่ากรุณาถ่ายสำเนาหน้าวีซ่ามาด้วย 1 ชุด                        
(7) หากเป็นการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ผู้ร้องต้องนำหลักฐานมาแสดง
(8) ใบสำคัญการสมรสฉบับจริงที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ หรืออำเภอไทยฝ่ายละ 1 ฉบับ หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด (สำเนาซึ่งอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น)
(9) รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 

เอกสารของบุคคลสัญชาติจีนหรือสัญชาติอื่น
(1) หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและมีชื่อ 1 ชุด หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง
(2) รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
(3) ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง (ทะเบียนสมรส)
กำหนดเสร็จประมาณ 30 นาที (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

หมายเหตุ

- การปกครองบุตร
(1) กรณีการหย่าโดยความยินยอม ให้ทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะปกครองบุตรคนใด หากตกลงกันไม่ได้หรือมิได้ตกลงกันให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด
(2)  กรณีการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ศาลจะชี้ขาดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครอง