การคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทย

การคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,681 view

ข้อแนะนำแก่คนไทย ที่เดินทางเข้าประเทศจีน

 

เมื่อท่านเดินทางมาถึงประเทศจีน ควรดำเนินการด้าน Accommodation Registration

         ตามกฏหมายเข้าเมืองของจีน ข้อที่ 30 (Accommodation Registration) ระบุว่าชาวต่างชาติต้องการเข้าพำนักในบ้านของชาวจีน เจ้าของบ้านหรือผู้พำนักอาศัยพึงนำหนังสือเดินทางและสมุดทะเบียนเจ้าของบ้าน (Host’s residence booklet) ไปรายงานตัวที่องค์กรรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น (Local public security organ) ภายใน 24 ชั่วโมง (กรณีเขตตัวเมือง) หรือ 72 ชั่วโมง (กรณีเขตชนบท)

   สำนักงานคนเข้าเมืองมณฑลส่านซีได้แจ้งว่า ตามกฏหมายเข้าเมืองของจีน และมณฑลส่านซีระบุว่า ผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการ Accommodation Registration กับหน่วยงานองค์กรรักษาความปลอดภัยท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจถูกตักเตือน หรือลงโทษด้วยการปรับ ทั้งนี้ อาจมีการคุมขังหากสงสัยว่าชาวต่างชาติได้เข้าเมืองมาอย่างผิดกฏหมาย (อาทิ มีวีซ่าท่องเที่ยวแต่แอบทำงาน หรืออยู่ในประเทศจีนเกินกำหนด) ได้

       ทั้งนี้ ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ที่เข้าพักในโรงแรมสำหรับชาวต่างชาติ จะได้รับการอำนวยความสะดวกจากการลงทะเบียนกับหน่วยงานในพื้นที่โดยโรงแรม แต่สำหรับผู้เข้าพักในบ้านคนรู้จักที่เจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัยเป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติ จะต้องดำเนินการเอง

          อนึ่ง หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท้องถิ่นมีข้อสงสัย ก็อาจมีผลให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเมืองของชาวต่างชาติผู้นั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์การเดินทางเข้ามาว่าตรงกับการขอวีซ่าหรือไม่ ซึ่งอาจใช้เวลาดำเนินการนานขึ้น ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว การดำเนินการตามกฏหมายเข้าเมืองของจีนจึงเป็นสิ่งที่ชาวไทยที่จะเดินทางเข้ามาประเทศจีนควรรับทราบและปฏิบัติตาม

ในสภาวะปกติ

1.       เมื่อเดินทางถึง รายงานตัวให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานทราบว่าท่านพำนักอยู่ ณ ที่ใดในเขตมณฑลส่านซี มณฑลกานซูและเขตหนิงเซี่ย

2.       เก็บเอกสารเดินทางของตนเองและบุคคแลในครอบครัวไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมเดินทางหากจำเป็น

3.       แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานทราบ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

4.       มีเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กงสุล และที่อยู่สถานกงสุลใหญ่ฯ ติดตัวตลอดเวลา

5.       ติดตามข่าวสารทางโทรศัพท์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทยหรือกลุ่มนักศึกษาไทย

6.       พยายามติดต่อเพื่อนคนไทยหรือแกนนำนักเรียนไทยสม่ำเสมอ

 

ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย/เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง

1.       เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อมสำหรับการเดินทางหากจำเป็น

2.       ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว

3.       ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย เพื่อให้เพื่อนทราบว่า ท่านอยู่ ณ ที่ใด หรือไปที่ไหน

4.       สำรองอาหารเครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ที่จำเป็น

5.       หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีปัญหา หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล

6.       ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวว่ามีความจำเป็นต้องอยู่กับท่านหรือไม่ หากไม่จำเป็นควรให้เดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยง

7.       จัดเตรียมถุงยังชีพยามฉุกเฉินพร้อมใช้ตลอดเวลาภายในบรรจุ อาทิ ยารักษาโรคประจำตัว วิทยุขนาดเล็ก ไฟฉาย ผ้าห่ม ผ้าพลาสติกสำหรับปูนอน เป็นต้น 

 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรง

ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอคำแนะนำ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจแนะนำให้

1.       อยู่แต่ในที่พักอาศัย และให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา หรือ

2.       ให้รีบเดินทางออกนอกพื้นที่ หรือให้ไปรวมตัว ณ จุดนัดหมายที่สถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนด อาทิ บ้านพักกงสุลใหญ่ เป็นต้น

 

ประกาศเตือนคนไทย

กรณีอยู่ระหว่างทำคำร้องขอ Residence Permit ในจีน ทำให้ไม่สามารถถือหนังสือเดินทางตัวจริงได้ แล้วจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่ที่ตนอยู่ นั้น ผู้เดินทางควรมีสำเนาหนังสือเดินทางของตนติดตัวเสมอ เพราะจำเป็นต้องใช้หลักฐานดังกล่าว ในการลงทะเบียนเมื่อเข้าพื้นที่อื่นๆ (temporary accommodation registration) ภายใน 24 ชั่วโมง ตามกฏหมายคนเข้าเมืองของจีน 

 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

 

ดาวน์โหลด เอกสารแผนอพยพเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยในมณฑลส่านซี มณฑลกานซู และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย

คูมือคนไทย http://www.thaiembassy.org/xian/contents/files/services-20150913-184536-206348.PDF

 

เอกสารประกอบ

services-20150913-184527-843621
services-20150913-184536-206348