การทำบัตรประชาชน

การทำบัตรประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,859 view

สามารถยื่นคำขอได้เฉพาะ

            1. กรณีขอมีบัตรใหม่ ได้แก่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ หรือกรณีบัตรเดิมสูญหาย หรือถูกทำลาย

            2. กรณีขอเปลี่ยนบัตร ได้แก่ กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตรหรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง กรณีผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

                สำหรับกรณีที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (ไม่เคยทำบัตร) ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้หากประสงค์จะทำบัตรจะต้องมาดำเนินการ ยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น                     

 

เอกสารประกอบการขอบัตรประจำตัวประชาชนไทย

  โปรดมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมแสดงเอกสารประกอบดังนี้

 - บัตรประจำตัวประชาชนเดิม พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาหนังสือเดินทางไทย 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 1 ชุด (ถ้ามี)

หมายเหตุ:
• สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนและต้องการมีบัตรประชนชนครั้งแรก ต้องดำเนินการใน     ประเทศไทยเท่านั้น
• สำหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ขอให้ติดต่อสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อ     แจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลาง โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคล     อื่นดำเนินการแทนได้
• กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล: ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  แล้วแต่กรณี
• กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย: ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
• ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในเขตนครซีอานเท่านั้น
• ผู้ยื่นคำร้องต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น เนื่องจากต้องถ่ายภาพและจัดเก็บลายนิ้วมือ
• เจ้าหน้าที่อาจเรียกขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
• เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการออกบัตรฯ ได้ หากตรวจสอบพบว่า ผู้ยื่นคำร้องมีลักษณะไม่ตรงกับที่ปรากฏ   ในฐานข้อมูลของกรมการปกครอง หรือไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือผู้ยื่น       คำร้องไม่สามารถยืนยันหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้  

* การแจ้งความเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถือเป็นความผิดตาม

กฎหมาย หากตรวจพบภายหลังจะถูกดำเนินคดี