หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,386 view

ขอทำหนังสือเดินทาง (ค่าธรรมเนียม 350 หยวน)

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ
(1) แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจาก แบบฟอร์มคำร้อง)
(2) หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ่ายสำเนาหน้าที่มีการบันทึกรายการแก้ไข หน้าวีซ่า และหน้าที่มีตราประทับการเดินทางเข้าจีนครั้งล่าสุด) 
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
(5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)1 ชุด 
(6) สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า 1 ชุด (หากมี)

กำหนดเสร็จ
ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม (โดยเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ไปแจ้งให้ทราบ เมื่อหนังสือเดินทางส่งมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมารับเล่มที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

หมายเหตุ
    - หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้

    - ผู้ร้องฯ ต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของแต่ละบุคคลลงในข้อมูลคอมพิวเตอร์

    - หากรายการข้อมูลในหนังสือเดินทางฉบับเดิมไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น ให้ไปยื่นขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอในประเทศไทยก่อน จึงสามารถยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้

    - ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

    - ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ขอทำหนังสือเดินทางให้เด็กที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ (จะต้องให้ผู้ปกครอง (บิดามารดา) มาให้ความยินยอมในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง) (ค่าธรรมเนียม 350 หยวน)

1.  เอกสารของบุตร 
(1) แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจาก แบบฟอร์มคำร้อง)
(2) หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการแก้ไข) 
(3) สำเนาสูติบัตร 1 ชุด 
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (หากเคยทำบัตรประจำตัว) 
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (หากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว) 
(6) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน) 1 ชุด 
(7) หนังสือรับรองบุคคลคนเดียวกัน (กรณีบุตรมีชื่อในหนังสือเดินทางจีนไม่ตรงกับชื่อในสูติบัตรไทย) 1 ชุด โดยติดต่อกับสำนักงานนิติกรณ์ประจำพื้นที่ (Notary Service Office: 公证处)

2.  เอกสารของบิดาหรือมารดาไทย 
(1) สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 
(3) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด 
(4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน) 
(5) สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า 1 ชุด (หากสมรสหรือหย่า) 


3.   เอกสารกรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ 
(1) สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์ 1 ชุด 
(2) สำเนาใบทะเบียนสมรสไทย 1 ชุด (หากจดทะเบียนสมรส)

กำหนดเสร็จ
ใช้เวลาประมาณ 5 – 6 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม (เดินทางมารับเล่มที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

หมายเหตุ

- หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้      

- ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติจีนและบุตรเกิดในประเทศจีน บุตรจะร้องขอสัญชาติไทยและทำหนังสือเดินทางไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่ได้ เนื่องจากขัดกับระเบียบภายในของจีน บิดา/มารดาจะต้องพาบุตรเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทางจีนและไปพิสูจน์สัญชาติที่ประเทศไทย

- กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาลงนามยินยอมในคำร้องทำหนังสือเดินทางให้บุตรได้ ให้ยื่นคำร้องขอใบยินยอมที่อำเภอในประเทศไทยหรือที่กระทรวงการต่างประเทศไทยก่อน แล้วจึงนำมายื่นประกอบขอทำหนังสือเดินทางให้บุตร

- กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่มีชื่อบิดาในรายการบิดาของสูติบัตรบุตรให้แนบใบปกครองดูแลบุตร (ป.ค.14) ซึ่งระบุ ยืนยันว่ามารดาเป็นผู้ปกครองดูแลแต่เพียงผู้เดียว

- บิดามารดาและบุตรต้องมายื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถยื่นคำร้องทาง   ไปรษณีย์ได้ เนื่องจากบิดามารดาต้องลงนามยินยอมในคำร้องขอทำหนังสือเดินทางของบุตรต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของบุตรลงในข้อมูลคอมพิวเตอร์

- ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ขอทำหนังสือเดินทางใหม่ (สูญหาย/หมดอายุ) (ค่าธรรมเนียม 350 หยวน)

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ
(1) แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจาก แบบฟอร์มคำร้อง)
(2) สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (หากมี) 
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
(5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน) 1 ชุด
(6) สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า 1 ชุด (หากมี)** กรณีหนังสือเดินทางสูญหายต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(7) ใบแจ้งความ จากสถานีตำรวจในพื้นที่ที่หนังสือเดินทางหาย(8) Confirmation of Reporting the Loss of Passport จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  

กำหนดเสร็จ
ใช้เวลาประมาณ 8 - 9 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม (เดินทางมารับเล่มที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

หมายเหตุ


- หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้

- ผู้ร้องฯ ต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของแต่ละบุคคลลงในข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

- หากรายการข้อมูลในหนังสือเดินทางฉบับเดิมไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น ให้ไปยื่นขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอในประเทศไทยก่อนจึงสามารถยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้

- กรณีที่หนังสือเดินทางที่สูญหายมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และใบอนุญาตให้พำนักในจีน (Residence Permit) ควรประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในทันที ขั้นตอนเบื้องต้นตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีดังนี้    

(1)  ต้องลงประกาศหนังสือเดินทางหายในหนังสือพิมพ์จีนในท้องถิ่น จากนั้นจึงนำใบแจ้งความและบทความหนังสือไปติดต่อขอรับใบ Confirmation of Reporting the Loss of Passport จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อมายื่นแก่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการจัดทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ต่อไป        

(2)  Confirmation of Reporting the Loss of Passport จะมีอายุการใช้งาน 30 วัน สำหรับผู้ที่ต้องดำเนินเรื่อง Residence Permit จะต้องรีบติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อให้สามารถผลิตเล่มหนังสือเดินทางใหม่ได้ทันใน 30 วัน จากนั้นจึงนำ Confirmation of Reporting the Loss of Passport และหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปทำเรื่องขอให้ออก Residence Permit ใหม่ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะออก Residence Permit ให้ตามระยะเวลาที่คงเหลือของใบอนุญาตเดิม ขั้นตอนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยน ควรประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

- ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เอกสารแทนหนังสือเดินทาง (Certificate of Identity: C.I.) (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ
(1) คำร้องขอ ซี.ไอ. 1 ชุด (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ )
(2) สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด และหน้าที่มีตราประทับวีซ่า (หากมี)
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
(5) รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด)
(6) ใบแจ้งความในเขตท้องที่ที่ทำหนังสือเดินทางหาย 
(7) Confirmation of Reporting the Loss of Passport จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง