รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถขอ Visa on Arrival สำหรับการเข้าราชอาณาจักร

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถขอ Visa on Arrival สำหรับการเข้าราชอาณาจักร

19 ก.ย. 2562

เอกสารประกอบ

services-20180403-165353-934124