ประกาศ

ประกาศ เรื่อง การเพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการบริหารด้านนิติกรณ์และหนังสือเดินทางโดยการแสกน QR Code

25 พ.ค. 2565

ประกาศ เรื่อง การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

23 พ.ค. 2565

ประกาศ เรื่องการให้บริการงานหนังสือเดินทาง

18 พ.ค. 2565

ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านกงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จำนวน 1 อัตรา

17 พ.ค. 2565

ประกาศ การงดให้บริการงานหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว

27 เม.ย. 2565

การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ (มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป / เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 29 เมษายน 2565)

26 เม.ย. 2565

การเดินทางเข้าประเทศไทย (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565)

1 เม.ย. 2565

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565)

1 เม.ย. 2565

ข้อแนะนำสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ

28 มี.ค. 2565