ประกาศ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ณ นครซีอาน

30 ก.ย. 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

30 ก.ย. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสัมภาษณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

28 ก.ย. 2563

รับสมัครหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จำนวน ๑ อัตรา

18 ก.ย. 2563

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ณ นครซีอาน

18 ก.ย. 2563

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จำนวน ๑ อัตรา

14 ก.ย. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

1 ก.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

18 พ.ค. 2563

แบบ ต.8 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

28 เม.ย. 2563